А-Б           В-Г           Д-И           К-Л           М-П           Р-С           Т-Я           A-Z          

Фильтр по странице

 

Ishihara Sh. Strength of linguistic text evidence: A fused forensic text comparison system. Forensic Science International, 2017, Vol. 278, pp. 184–19.
Богословська, М.О. Судова лінгвістична експертиза : процесуальні та кримінальні аспекти : автореф. дис. … канд. юрид. наук / М.О. Богословська. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. – 19 с.
Будко, Т.В. Теоретичні аспекти експертної методики кримінальноправової оцінки інформації, яка міститься в текстах мовних повідомлень / Т.В. Будко // Криминалистика и судебная экспертиза : сб. науч. работ. – Киев, 2013. – Вып. 58. – Ч. 1. – С. 212-224.
Загальні методичні положення судової лінгвістичної експертизи: метод. реком.: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ХНДІСЕ; кер. О.В. Довженко; викон.: Г.В. Логвіна, С.В. Кузнєцова, Н.Я. Дідушок та ін. — Х.: ХНДІСЕ, 2009. — 42 с.
Загальні методичні положення судової лінгвістичної експертизи : метод. реком. / О.В. Довженко; Г.В. Логвіна, С.В. Кузнєцова та ін.; МЮУ, ХНДІСЕ. – Х. : ХНДІСЕ, 2011. – 44 с.
Кравченко, О.М. Професійна мовнокомунікативна компетенція судового експерта як психолінгвістичне явище / О.М. Кравченко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. праць. – Харків : Право, 2015. – Вип. 15. – С. 220-228.
Кравченко, О.М. Судова лінгвістична експертиза. Її місце в класифікації судових експертиз / О.М. Кравченко // Криминалистика и судебная экспертиза : межвед. науч.-метод. сб. – Киев : МЮ Украины, 2013. – Вып. 58. – Ч. 2. – С. 261-267.
Литвин, Т. Можливості судово-лінгвістичної експертизи на поч. ХХІ ст. / Т. Литвин // Право України 2001. – №1. – С. 110-113.
Прадід, Ю.Ф. Проблеми лінгвістичної експертизи усного і письмового мовлення в дослідженнях українських учених / Ю.Ф. Прадід // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : науково-практичні мат-ли. – Х. : Право, 2005. – Вип. 5. – С. 166-171.
Свиридова, Л.В. Актуальність лінгвістичних досліджень у судово-експертній практиці / Л.В. Свиридова // Криминалистика и судебная экспертиза : межвед. науч.-метод. сб. – Киев : МЮ Украины, 2013. – Вып. 58. – Ч. 2. – С. 267-269.
Свиридова, Л.В. Вирішення лінгвістичних завдань в експертній практиці / Л.В. Свиридова // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. праць. – Харків : Право, 2015. – Вип. 15. – С. 237-243.
Черненко, Г.А. Сфери застосування лінгвістичної експертизи / Г.А. Черненко // Studia linguistica : збірник наукових праць. – Киев : Київський університет, 2012. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 220-223.
 
А-Б           В-Г           Д-И           К-Л           М-П           Р-С           Т-Я           A-Z