А-В           Г-И           К-Я           A-Z          

Фильтр по странице

 

Baillie W.M. Authorship attribution in Jacobean dramatic texts. Comp. in the Hum. Edinburgh, Univ. Рress, 1974, pp. 73-90.
Carole E. Chaski. Steps Toward a Science of Authorship Identification. National Institute of Justice Journal, 1997, September, pp. 15-20.
Durina M.E., Caligiuri M.P. Laypersons’ Performance in the Determination of Authorship from a Homogenous Group of Writers. Journal of the American Society of Questioned Document Examiners, 2016, Vol. 19, No 2, pp. 29-38.
McKinnon A., Webster R. A method of «author» identification. The computer in literary and linguistic research. Cambridge, Press Univ., 1971.
Steinke W. Sowohl bei Oetker als auh bei «Monsieur X». Die Philologie als Ermittlungshilfe. Kriminalistik, 1983, No.8–9, S. 403-404.
Tan G.J., Sulong G., Mohd Rahim M.S. Writer identification: A comparative study across three world major languages (Review article) . Forensic Science International, 2017, Vol. 279, pp. 41-52.
Yule G.U. On the sentence-length as a statistical characteristics of style in prose: with application to two cases of disputed authorship. Biometrica, 1938, Vol.ХХХ, № 3-4.
Будко, Т.В. Вплив станів психічної напруги на писемне мовлення (питання систематизації діагностичних ознак) / Т.В. Литвин (Т.В. Будко) // Криминалистика и судебная экспертиза : сб. науч. работ. – Киев, 2000. – Вып. 49. – С. 69-76.
Встановлення автора та виконавця тексту документа, виконаного під диктування або шляхом переписування / О.В. Довженко [та iн.]. – Х. : ХНДІСЕ, 2008. – 36 с.
Іщенко, В.А. Окремі наукові та процесуальні критерії призначення авторознавчої та почеркознавчої експертизи / В.А. Іщенко // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: ІІІ всеукраїнська науково-практична конференція, 23 квітня 2010 року, Запоріжжя : матеріали : у 2 ч. – Запоріжжя : Юридичний інститут ДДУВС, 2010. – Ч. 2. – С. 48-50.
Комплексне почеркознавче та авторознавче дослідження рукописних текстів (методичні рекомендації) : звіт (заключ.) / МЮУ, ХНДІСЕ; кер Л.В. Свиридова; викон.: Т.В. Сохранич, В.Г. Абросимова, Н.В. Сиротенко-Кацман. – 0196U013967. – Х. : ХНДІСЕ, 2012. – 27 с.
Костів І.В. Деякі лексичні особливості перської мови при виконанні криміналістичних досліджень / І.В. Костів // Криминалистика и судебная экспертиза : сб. науч. работ. – Киев, 2014. – Вып. 59. – С. 222-227.
Криміналістичне дослідження українського писемного мовлення з метою встановлення статевої належності автора документа: звіт (заключ.) / МЮУ, ХНДІСЕ; кер. Л.В. Свиридова. – 0104U003931. – Х. : ХНДІСЕ, 2010. – 53 с.
Російсько-український словник професійної лексики експерта-авторознавця: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ХНДІСЕ; кер. О.В. Довженко; викон.: Н.В. Сиротенко-Кацман, Н.Я. Дідушок, С.В. Кузнєцова. – 0105U005472. – Х.: ХНДІСЕ, 2007. – 46 с.
Свиридова, Л.В. Експериментальне дослідження деяких особливостей українського писемного мовлення, зумовлених статевим диморфізмом / Л.В. Свиридова // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. праць / Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2008. – Вип. 8. – С. 196-203.
Свиридова, Л.В. Особливості методики авторознавчої класифікаційно-діагностичної експертизи / Л.В. Свиридова // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук.-пр. – Харків. : Право, 2010. – Вип. 10. – С. 262-270.
Свиридова, Л.В. Проблемні питання визначення віку автора тексту документа та перспективи їх дослідження / Л.В. Свиридова // Криминалистика и судебная экспертиза. – Киев : МЮ Украины, 2013. – Вып. 58. – Ч. 1. – С. 199-206.
Свиридова, Л.В. Про структуру та основні положення методики судово-авторознавчої класифікаційної експертизи / Л.В. Свиридова // Актуальні питання судової експертизи та криміналістики: Зб. матеріалів засідання «круглого столу», присвяченого 85-річчю створення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса. – Харків, 2008. – С. 185–191.
Свиридова, Л.В. Судово-авторознавча класифікаційна експертиза українського писемного мовлення : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Л.В. Свиридова. – Харків : Національний університет Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2012. – 21 с.
Фраймович, Л.В. Судово-авторознавче дослідження текстів з метою встановлення факту запозичення / Л.В. Фраймович // Криминалистика и судебная экспертиза : сб. науч. работ. – Киев, 2014. – Вып. 59. – С. 218-221.
Щодо комплексного використання ознак почерку та писемного мовлення в дослідженні рукописних текстів / Л.В. Свиридова [та ін.] // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2010. – Вип. 10. – С. 622–627.
 
А-В           Г-И           К-Я           A-Z